گروه نظارت و ارزیابی عملکرد معاونت طرح و توسعه

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • ارزیابی درونی

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 کلیات ارزیابی درونی
 آئین نامه وزارتی ارزیابی درونی
 اهداف و راهبردها
 مراحل اجرای ارزیابی درونی
 راهنمای اجرای ارزیابی درونی
 کارگاه آموزشی ارزیابی درونی
 روش اجرایی ارزیابی درونی
 فرمها و پرسشنامه ها
 کتاب راهنما
 نمونه گزارش (الگو)
 دستورالعمل تشویق ارزیابی درونی در دانشگاه کاشان
 گروه های مجری
 اخبار ارزیابی درونی
 برنامه زمانبندی
 کارنامه ارزیابی درونی
 کارنامه دانشگاه
تعداد بازديد از اين صفحه : 912