گروه نظارت و ارزیابی عملکرد معاونت طرح و توسعه

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
ردیف فرم فایل
 1 فرم شماره 1 - ملاکها و نشانگرها  
 2

فرم شماره 2 - ابزار گردآوری داده ها

 3

فرم شماره 3 - پرسشنامه مدیران گروههای آموزشی

 4

فرم شماره 4- پرسشنامه اعضاء هیات علمی

 5 فرم شماره 5- پرسشنامه دانشجویان
 6

فرم شماره 6- پرسشنامه دانش آموختگان

 7 فرم شماره 7- پرسشنامه کارفرمایان
 8

فرم شماره 8 - الزامات کیفیت

 
 9

فرم شماره 9- دستورالعمل استخراج و تحلیل داده ها

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 1869