گروه نظارت و ارزیابی عملکرد معاونت طرح و توسعه

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • ارزیابی درونی > کلیات ارزیابی درونی

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 آئین نامه وزارتی ارزیابی درونی
 اهداف و راهبردها
 مراحل اجرای ارزیابی درونی
تعداد بازديد از اين صفحه : 850