گروه نظارت و ارزیابی عملکرد معاونت طرح و توسعه

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 آیین نامه شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی
در رابطه با تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی
شنبه 13 اسفند 1390
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ها
آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
شنبه 13 اسفند 1390
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان
دستورالعمل اجرایی
شنبه 13 اسفند 1390
دانلود فایل پیوست