شرح وظایف

شرح وظایف:

 • تعیین و پیشنهاد اصول، سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کلی حاکم بر امور نظارت و ارزیابی اعم از پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اداری و پشتیبانی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و تضمین کیفیت و همکاریهای علمی بین المللی و هیئت امناء به معاونت متبوع
 • بررسی و پیشنهاد طرح های کلان مطالعاتی و تحقیقاتی در ابعاد مختلف ارزیابی عملکرد و ارائه به مراجع ذیربط
 • تهیه و تنظیم برنامه سالانه و میان مدت مربوط به ارزیابی با هدف ارتقاء کیفی فعالیتهای مختلف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی و اجرایی
 • تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته به آن
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور استقرار، اجرا، نظارت و ارزیابی فعالیتهای دانشگاه در ابعاد عمومی  با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • بررسی و ارائه دستورالعملها و روشهای اجرایی مربوط به نظارت و ارزیابی فعالیتهای دانشگاه به مراجع ذیربط
 • بررسی، مطالعه و ارائه روش های جمع آوری و نگهداری اطلاعات  مربوط به فعالیتهای مختلف دانشگاه
 • تهیه و تدوین دستورالعمل مناسب برای ارزیابی درونی و بیرونی فعالیت های مختلف دانشگاه و نظارت برحسن اجرای آن پس از تصویب مراجع ذیربط
 • نظارت بر فرایند و عملکرد گروه های مجری ارزیابی فعالیت های مختلف دانشگاه
 • بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی درونی و برونی واحدهای مختلف و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت
 •  ارائه نتایج و پیشنهادات ارزیابی های انجام شده به ریاست دانشگاه جهت ابلاغ به واحدهای ذیربط
 • اخذ گزارش عملکرد سالانه از واحدها و تهیه و تنظیم گزارش سالانه ارزیابی و ارائه به مراجع مربوطه جهت تصویب گزارش ارزیابی و انعکاس به واحدهای تابعه
 •  ارتباط مستمر و مطلوب با موسسات و دستگاههای اجرایی ناظر بر امر ارزیابی از قبیل : وزارت متبوع، سازمان سنجش و آموزش کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 • ارزیابی منظم و مستمر امور و ارائه گزارش از روند فعالیتها و مشکلات به معاونت متبوع
 • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد