شرح وظایف

وظایف و اختیارات مدیر:

- نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت موسسه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی
- هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی راهبردی و تدوین سند جامع موسسه
- نظارت و ارزیابی برنامه های راهبردی و عملیاتی موسسه و پایش مستمر و نظام مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه ها
- تشکیل کارگروه های تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با هماهنگی رئیس موسسه
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آئین نامه ها و دستورالعمل ها در تمام حوزه های فعالیت موسسه
- مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه های آموزشی و پژوهشی موسسه
- پیگیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی های درونی و بیرونی موسسه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملکرد معاونت ها، واحدها و گروه های کاری موسسه
- فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی
- ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمانی " موسسه"
- ارزیابی عملکرد مدیران، اعضای موسسه (اعم از هیات علمی و غیرهیئت علمی) و واحدهای فناور
- دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و دسترسی به کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر
- همکاری و هماهنگی لازم برای انجام ارزیابی توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیئت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان
- پیگیری اقدامات و برنامه های بهبود کیفیت واحدها و گروه های موسسه براساس گزارش های نظارت و ارزیابی
- دریافت و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات موسسه به منظور سنجش میزان دستیابی به اهداف مورد نظر ماده 2 و ارسال گزارش عملکرد در پایان هر نیمسال تحصیلی به دبیرخانه شورای نظارت و ارزیابی وزارت.
- تهیه پیوست ارزیابی برای تمام طرح ها و برنامه های موسسه
- تحلیل و ارزیابی طرح ها و سیاستهای راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیئت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، تعیین ظرفیت پذیرش واحدهای فناور و نظارت بر خروج واحدهای مذکور، ایجاد و گسترش گروه های آموزشی و پژوهشی و ارتقای سطح واحدهای موسسه و ارائه آن به شورا
- توانمندسازی اعضای هیئت علمی، کارشناسان، تمام همکاران موسسه و واحدهای فناوری در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
- سایر وظایف مرتبط که از سوی شورا به مدیریت محول می شود.