کارگروه امور دانشجویی

 

 

اسامی اعضای کارگروه امور دانشجویی

دکتر محمد امینی

دکتر سعید امیر

آقای علیرضا ملاقنبری

خانم سمیراسادات ناصری منش