مدیریت و کارکنان

 

 

 دکتر روح الله میرزایی

مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

دانشیار گروه محیط زیست

rmirzaei@kashanu.ac.ir

 

 

 

زهرا تقوائی

کارشناس مسئول نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

کارشناسی ارشد علوم تربیتی