مدیریت و کارکنان

 

 

دکتر رضا جهانی نژاد

مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

دانشیار گروه ریاضی محض

jahanian@kashanu.ac.ir

 

 

 

کارشناس مسئول نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت:

زهرا تقوائی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

تلفن: 03155913177