وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات شورا در دو بخش مشترک و اختصاصی برای مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تنظیم شده است:

  وظایف و اختیارات مشترک  شورا در مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 

  1. 1- هدایت و راهبری فعالیتهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و ارائه پیشنهادها به رئیس مؤسسه
  2. 2- بررسی و تصویب طرح­های پیشنهادی مربوط به نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه
  3. 3- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه فراهم آوردن منابع و امکانات مناسب برای انجام بهینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به رئیس مؤسسه
  4. 4- تنظیم و تصویب دستورالعمل های داخلی مرتبط با اجرای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسه

 

وظایف و اختیارات اختصاصی شورا در مؤسسه های آموزش عالی

 

1- گزارش های نظارت و ارزیابی معاونت ها، دانشکده ها، واحدها و گروه های کاری مؤسسه و ارائه آن به بخش های مربوط به منظور تغییر، اصلاح و تدوین برنامه های بهبود کیفیت

2- بررسی و ارزیابی طرح ­ها و سیاستهای راهبردی، توسعه رشته ها، جذب هیأت علمی و نیروی انسانی، پذیرش و تعیین ظرفیت دانشجو، ایجاد و گسترش گروههای آموزشی و ارتقای سطح واحدهای مؤسسه برای طرح و تصویب نهایی در شورای مؤسسه (شورای دانشگاه)