معرفی اعضای شورا

اعضای حقوقی شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کاشان
رئیس محترم دانشگاه؛   جناب آقای دکتر عباس کتابی
معاون محترم برنامه ریزی، تحول دیجیتال و نظارت راهبردی؛   جناب آقای دکتر حمیدرضا محمدی
معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی؛   جناب آقای دکتر مصطفی زاهدی فر
معاون محترم اداری و مالی؛   جناب آقای دکتر داریوش دیدبان
معاون محترم پژوهشی و ارتباطات علمی؛   جناب آقای دکتر مهدی شبانی
معاون محترم دانشجویی؛   جناب آقای دکتر سیدعلی حسینی
سرپرست محترم معاونت فرهنگی و اجتماعی؛   جناب آقای دکتر جواد صفایی
مدیر محترم نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه؛   جناب آقای دکتر روح الله میرزایی

 

اعضای حقیقی شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کاشان
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه؛   جناب آقای دکتر عادل رئیسی
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه؛   جناب آقای دکتر هادی مختاری
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه؛   جناب آقای دکتر جلال عسکری
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه؛   جناب آقای دکتر ابوذر وفایی
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه؛   جناب آقای دکتر علی کریمی