معرفی اعضای شورا

 

اعضای حقوقی شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:

رئیس دانشگاه

معاونین دانشگاه

مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

اعضای حقیقی شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:

دکتر امیرحسین چیت سازیان

دکتر عادل رئیسی

دکتر احمد رمضانی مقدم

دکتر محمد گنجی

دکتر مهدی محمدی مهر