کارگروه امور آموزشی

 

 

اسامی اعضای کارگروه امور آموزشی

دکتر سید احمد مدنی

دکتر اکبر محبی

آقای احمد نامور

آقای حسن فلاح