کارگروه روابط عمومی و امور بین الملل

 

 

اسامی اعضای کارگروه روابط عمومی و امور بین الملل

دکتر محمود شاطریان

دکتر حمیدرضا فهیمی تبار

خانم مهناز طالبی

دکتر علی اصغر شیره پز