کارگروه امور فرهنگی

 

 

اسامی اعضای کارگروه امور فرهنگی

دکتر رضا شجری

آقای حمیدرضا مومنیان

آقای وحید صدوقی

حجت الاسلام عمو رمضان زاده