وظایف و اختیارات کارگروه ها

 

1- طراحی و تدوین برنامه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

2- همکاری در فرایند ارزیابی راهبردی مؤسسه

 

3- طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت مؤسسه

 

4- همکاری با مدیریت نظارت و ارزیابی در راستای تحقق اهداف و مأموریت آن

 

5- تهیه گزارشهای تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی مؤسسه به منظور ارتقای کیفیت

 

6- بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی شورا و مدیریت