کارگروه امور پژوهشی

 

 

اسامی اعضای کارگروه امور پژوهشی

دکتر امیرحسین نخودکار

دکتر مجید سبزپوشانی

آقای حسن خداشناس

آقای مهدی اسلامی