کارگروه فناوری و کارآفرینی

 

 

اسامی اعضای کارگروه فناوری و کارآفرینی

دکتر محسن ایرانی

دکتر محمدتقی رضوان

دکتر محمد نظیفی فرد

آقای داود حسنعلیان