کارگروه امور اداری و منابع انسانی

 

 

اسامی اعضای کارگروه امور اداری و منابع انسانی

دکتر اسماعیل مزروعی

دکتر هادی مختاری

آقای مرتضی مطهر ثانی

آقای محسن خاکی