کارگروه امور مالی و برنامه ریزی

 

 

اسامی اعضای کارگروه امور مالی و برنامه ریزی

دکتر حسن دقیق

دکتر علی فرهادیان

آقای محسن صفوی

خانم سمیه نخی