کارنامه دانشگاه

وضعیت گروه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه کاشان  در زمینه ارزیابی درونی تا کنون

وضعیت گروه ها
تعداد درصد
غیرمتقاضی 24 67%
متقاضی 6 17%
در حال اجرا 6 17%
خاتمه یافته 0 0%
جمع 36 100%
 


مراحل مختلف ارزیابی درونی در بین گروههای آموزشی و پژوهشی دانشگاه کاشان
  دانشکده گروه تقاضا تصویب در حال اجرا خاتمه یافته
1 دانشکده ریاضی ریاضی محض  
2 دانشکده ریاضی ریاضی کاربردی        
3 دانشکده ریاضی علوم کامپیوتر        
4 دانشکده ریاضی آمار و کاربردها        
5 دانشکده فیزیک فیزیک ماده چگال        
6 دانشکده فیزیک فیزیک هسته ای        
7 دانشکده فیزیک فیزیک لیزر و فوتونیک        
8 دانشکده فیزیک فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان        
9 دانشکده علوم  انسانی علوم تربیتی      
10 دانشکده علوم  انسانی ادیان و عرفان        
11 دانشکده علوم  انسانی علوم قران و حدیث        
12 دانشکده علوم  انسانی حقوق        
13 دانشکده علوم  انسانی علوم اجتماعی  
14 دانشکده علوم  انسانی روانشناسی        
15 دانشکده علوم  انسانی معارف اسلامی        
16 دانشکده علوم  انسانی تربیت بدنی        
17 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی زبان و ادبیات فارسی        
18 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی زبان و ادبیات عرب      
19 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی زبان انگلیسی        
20 دانشکده مهندسی مهندسی مکانیک  
21 دانشکده مهندسی مهندسی برق  
22 دانشکده مهندسی مهندسی شیمی      
23 دانشکده مهندسی مهندسی معدن        
24 دانشکده مهندسی مهندسی کامپیوتر        
25 دانشکده مهندسی مهندسی عمران        
26 دانشکده معماری مهندسی معماری  
27 دانشکده معماری صنایع دستی        
28 دانشکده معماری فرش        
29 دانشکده معماری باستان شناسی        
30 دانشکده معماری پژوهش و هنر        
31 دانشکده منابع طبیعی و زمین بیابان زدایی        
32 دانشکده منابع طبیعی و زمین مرتع و آبخیزداری        
33 دانشکده شیمی شیمی آلی        
34 دانشکده شیمی شیمی معدنی        
35 دانشکده شیمی شیمی فیزیک        
36 دانشکده شیمی شیمی تجزیه      
جمع کل 36 12 6 6 0
درصد _ 34% 17% 17% 0%