اهداف و راهبردها

اهداف و راهبردهای ارزیابی درونی:

الف) اهداف:

1ـ ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی

2ـ دستیابی به تصویری روشن و واقعی از فعالیت‌های علمی دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی

3ـ یاری دادن به خود تنظیمی امور نظام دانشگاهی و واحدهای پژوهشی

 4ـ آشکار کردن جنبه‌های مختلف کیفیت عوامل نظام دانشگاهی و واحدهای پژوهشی (درون داد، فرایند، برون‌داد، پیامد و ...)

5ـ مشارکت اعضای هیأت علمی در ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی

ب) راهبردها:

1ـ اشاعه فرهنگ خود ارزیابی (ارزشیابی) در نظام آموزش عالی

2ـ مشارکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان در امر ارزیابی

3ـ انجام ارزیابی درونی به عنوان یک فرایند مستمر و دائمی

4ـ نگرش به ارزیابی درونی به عنوان یک فعالیت علمی و پژوهشی