مراحل اجرای ارزیابی درونی


مراحل اجرای ارزیابی درونی به شرح زیر می باشد:

 

1. برگزاری کارگاه ارزیابی درونی و آشنایی اعضای هیات علمی گروه با فلسفه، هدف و روش اجرایی ارزیابی درونی
2. تقسیم کار در کمیته ارزیابی درونی
3. تعیین و تصریح رسالت و اهداف گروه آموزشی
4.  تعیین و تصویب عوامل مورد ارزیابی
5. تعیین و تصویب ملاک های مورد نظر در خصوص عوامل مورد ارزیابی با توجه به رسالت و اهداف تدوین شده گروه
6. تعریف و تصویب نشانگرهای مناسب در خصوص هر یک از ملاک ها و عوامل با توجه به رسالت و اهداف تدوین شده و نیز تدوین معیار های تحقق اهداف (تدوین نشانگرهای وضع مطلوب)
7. مشخص کردن داده های مورد نیاز جهت سنجش نشانگرها
8. طراحی و تدوین ابزارهای گردآوری داده ها
9. گردآوری داده ها
10. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده
11. تهیه و تدوین گزارش مقدماتی ارزیابی درونی و توزیع بین کلیه اعضای گروه
12. تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزیابی درونی
13. برنامه ریزی جهت یهبود وضعیت گروه و به کار گیری نتایج حاصل از ارزیابی درونی